Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.scraplove.pl (dalej: "Serwis internetowy") prowadzony przez firmę Ad & Craft Olga Kawalec-Olejniczak z siedzibą w Ostrowite ( 89-620 ) przy ul. Szkolna 22 , NIP: PL973 080 18 46, REGON: 220512959. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  adres poczty elektronicznej: sklep@scraplove.pl , numer telefonu: 504 720 925* (dalej: Usługodawca).
*opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora

 

Definicje:


SERWIS INTERNETOWY - serwis Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.kolorowewspomnienia.pl
Właścicielem serwisu jest firma Ad & Craft Olga Kawalec-Olejniczak z siedzibą w Ostrowite ( 89-620 ) przy ul. Szkolna 22 , NIP: PL973 080 18 46, REGON: 220512959. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres poczty elektronicznej: sklep@scraplove.pl  , numer telefonu: 504 720 925(opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).


DZIEŃ ROBOCZY - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz, dostępny w serwisie internetowym, umożliwiający wybór Projektu, jego uzupełnienie przez Klienta oraz złożenie Zamówienia.


GODZINA ROBOCZA - jedna pełna godzina między 9:00 a 17:00 w Dni robocze.


KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę wykonania Produktu przez Serwis Internetowy.


KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.


POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.


PRODUKT - dzieło będące rzeczą ruchomą, wykonywane przez Serwis Internetowy zgodnie z Projektem określonym i uzupełnionym przez Klienta i które jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Serwisem Internetowym.


PROJEKT - szablon przyszłego Produktu udostępniony w serwisie internetowym, uzupełniony przez Klienta o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne.


REGULAMIN - niniejszy regulamin.


USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.


USŁUGODAWCA - EAd & Craft Olga Kawalec-Olejniczak z siedzibą w Ostrowite ( 89-620 ) przy ul. Szkolna 22 , NIP: PL973 080 18 46, REGON: 220512959. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres poczty elektronicznej: biuro@adcraft.pl , numer telefonu: 504 720 925


ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Serwis Internetowy.


NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

 

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
- Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz indywidualne hasło.
- Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamów” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, cechy Produktu/ów, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Następnym krokiem jest przejście w panelu płatności, gdzie Klient wybiera formę płatności, dokonuje zapłaty i dopiero wtedy otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
- Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w formularzu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta - z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
- Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
- Dostęp do poczty elektronicznej.
- Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i inne.
- Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024.
- Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. Warunki zawierania umowy wykonania produktu

 

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w serwisie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Cena Produktu, widoczna w serwisie internetowym, podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazane w trakcie składania Zamówienia.
Cena Produktu, widoczna w serwisie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia
- Celem zawarcia umowy o wykonania Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1
- Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1. Serwis Internetowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
- Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
- Oświadczenie Serwisu Internetowego o otrzymaniu Zamówienia.
- Oświadczenie Serwisu Internetowego o przyjęciu Zamówienia.
- Link do niniejszego Regulaminu.
- Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4. zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Klientem, a Serwisem Internetowym.
Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana rachunkiem lub, na życzenie Klienta, fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 

4. Sposoby płatności

 

Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:
a) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu payu.pl
b) przelew tardycyjny
c) pobranie - płatność za towar przy odbiorze towaru u kuriera
d) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

5. Sposoby dostawy

 

Serwis internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

Paczkomat Inpost
Kurier Inpost

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.


Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na dostawę Produktu składa się czas realizacji Produktu przez Serwis Internetowy i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
Termin realizacji Produktu przez Serwis Internetowy to 7 dni robocze.


Czas ten należy liczyć w Dniach roboczych w następujący sposób: od momentu przyjęcia zamówienia zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu do chwili zrealizowania i wysłania Produktów.
Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawia się następująco:
Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych.

Sklep zobowiązany jest dostarczyć zamówiony Towar w terminie nie przekraczającym 30 dni, od dnia zawarcia umowy.
Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
- Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w serwisie internetowym).
- Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy: biuro@adcraft.pl
- Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
- Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
- Podstawa i zakres odpowiedzialności Serwisu Internetowego wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
- Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuro@adcraft.pl
- Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Ad & Craft Olga Kawalec-Olejniczak

Ostrowite 89-620 ul. Szkolna 22 , - Serwis Internetowy ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
- W przypadku Produktów objętych gwarancją Serwis Internetowy informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

 

Formularz reklamacyjny

 

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy.
- Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@scraplove.p
- Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Prosimy o dołączanie dokumentu sprzedaży (faktura/paragon) do reklamowanego produktu.
- Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Usługobiorcę.
- Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


8. Prawo odstąpienia od umowy

 

Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Serwisu Internetowego): Ad & Craft Olga Kawalec-Olejniczak , Ostrowite 89-620 ul. Szkolna 22 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
- Świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.3,
- Dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
- Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
- Dostarczania prasy,
- Usług w zakresie gier hazardowych.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Usługodawca (Serwisu Internetowego) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy).
Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
Konsument odstępujący od umowy wykonania ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Serwisu Internetowego.

Formularz odstąpienia od umowy

 

9. Informacje dodatkowe

 

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola "Zamów" w pkt. 2.1. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola "Przejdź do koszyka" obok pola "Zamów" i odpowiedniej modyfikacji wprowadzonych danych.
Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Serwisu Internetowego) na adres sklep@scraplove.p lub też telefonicznie pod numerem telefonu 
504 720 925
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Serwis Internetowy) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
- Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
- Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:
przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy oraz przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
- Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl